Klauzula RODO

Na podstawie Ogólnego Rozporządzenie o Ochronie Danych 2016/279 – RODO informuję:

1. Administratorem otrzymywanych od Państwa danych osobowych jest Notariusz Joanna Zawrotniak.

2.Otrzymane dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie w celu dokonywania czynności notarialnych podejmowanych na życzenie strony.

3.Przetwarzanie otrzymanych danych osobowych następuje w związku z działaniami notariusza podejmowanymi z uwagi na wykonywaną funkcję, wobec czego podanie danych osobowych jest niezbędne do prawidłowego (zgodnego z prawem) wykonania czynności notarialnych. Odmowa przekazania tych informacji notariuszowi uniemożliwia przeprowadzenie czynności notarialnych (spełnia to wymogi art. 6 ust. 1 lit. b i e oraz art. 9 ust. 2 lit. g, f oraz j Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 2016/679 – RODO).

4.Szczegółowy zakres obowiązków notariusza definiują przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a zwłaszcza ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie, t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2291 z późn. zm.

5. W wykonaniu wskazanych wyżej ustawowych obowiązków notariusz m.in. przekazuje dane osobowe organom publicznym w zakresie realizacji obowiązków prawnych.

6. Otrzymane dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od momentu zakończenia czynności notarialnej, w związku z którą otrzymano te dane.

7. Mają Państwo możliwość dostępu do informacji stanowiących Państwa dane osobowe. Możecie Państwo również dokonać ich sprostowania lub zażądać ich usunięcia, jeżeli jest to przewidziane przez przepisy ustawy – Prawo o notariacie.

8. W razie pytań lub wątpliwości związanych z działaniami notariusza, które dotyczą informacji będących Państwa danymi osobowymi mogą Państwo przesłać je na adres poczty elektronicznej: kancelariazawrotniak@gmail.com.

9.W razie zastrzeżeń związanych z działaniami notariusza, które dotyczyć będą informacji będących Państwa danymi osobowymi, mogą Państwo zwrócić się ze skargą do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.