3460_737_Szprotawa
Kancelaria Notarialna Joanna Zawrotniak

Kancelaria jest czynna od poniedziałku do piątku.
Poniedziałek- czwartek w godzinach: 9:00 - 16:00,
w piątek w godzinach: 9:00-15:00.

Poza wymienionymi wyżej godzinami pracy Kancelarii - istnieje możliwość indywidualnego ustalenia innego terminu spotkania z notariuszem.

3460_737_Szprotawa
Kancelaria Notarialna Joanna Zawrotniak

ul. Bema 4/1 (naprzeciwko kościoła)
67-300 SZPROTAWA
e-mail: kancelariazawrotniak@gmail.com

previous arrow
next arrow

Klauzula informacyjna dla klienta Kancelari Notarialnej

 1. Notariusz Joanna Zawrotniak prowadząca Kancelarię Notarialną w Szprotawie, przy ulicy Bema 4/1, otrzymała od Państwa informacje stanowiące dane osobowe i zwana jest dalej także jako „notariusz”. Notariusz Joanna Zawrotniak jest administratorem Państwa danych osobowych to znaczy, że ustala cele i sposoby przetwarzając Państwa dane osobowe. Notariusz będzie korzystać z Państwa danych wyłącznie do celów związanych z realizacją czynności notarialnych podejmowanych na Państwa życzenie. Zakres przetwarzania Państwa danych wynika z przepisów w szczególności ustawy z art. 7, 92, 95c, 95f, 99, 100 Prawo o notariacie. Notariusz będzie ich również używał wykonując związane z tymi czynnościami obowiązki nałożone na niego w odrębnych przepisach (np. pobranie opłat sądowych i podatku, przekazywania wypisów do organów państwowych i samorządowych oraz sądów).
 2. Działania notariusza podejmowane są na podstawie przepisów prawa nakładających na niego obowiązki związane z wykonywaną funkcją i zadaniami (spełnia to wymogi art. 6 ust. 1 lit. b, c, e i f oraz art. 9 ust. 2 lit. e, f i g Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 2016/679 – RODO). Oznacza to, że administrator przetwarza Państwa dane ponieważ:
  1. jest to niezbędne do wykonania umowy, do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy;
  2. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na notariuszu;
  3. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym przez notariusza;
  4. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez notariusza jakim jest ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń;
  5. dane w sposób oczywisty są przez Państwa upublicznione;
  6. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  7. przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie i konkretne środki ochrony Państwa praw podstawowych i interesów.

  Jeśli to Państwo zaakceptują notariusz przetwarza również dane kontaktowe takie jak numer telefonu czy adres email w celu komunikacji usprawniającej przygotowanie dla Państwa czynności notarialnych oraz w związku z obsługą czynności już sporządzonej.

 3. Szczegółowy zakres obowiązków notariusza definiują przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a zwłaszcza ustawy Prawo o notariacie, Kodeks postępowania cywilnego, Kodeks spółek handlowych, ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych, ustawa podatku od spadków i darowizn, ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, ustawa o gospodarce nieruchomościami, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawo geodezyjne i kartograficzne.
 4. Notariusz przekazywać będzie Państwa dane osobowe organom publicznym (np. sądom i organom skarbowym, organom samorządu terytorialnego i rządowym) w zakresie realizacji obowiązków ustawowych. Państwa dane osobowe otrzymywać będzie również księgowy oraz przetwarzane będą za pośrednictwem polskiego dostawcy usługi serwera poczty elektronicznej (email) i introligatora, z którymi notariusz zawiera umowę o świadczenie usług.
 5. Notariusz ma obowiązek prawny przechowywania Państwa danych osobowych przez okres 10 lat od momentu zakończenia czynności notarialnej, w związku z którą otrzymał te dane, a następnie po upływnie tego okresu dokumenty obejmujące dokonane czynności notarialne notariusz przekazuje na przechowanie do archiwum ksiąg wieczystych właściwego sądu rejonowego. Inne dane uzyskane w toku przygotowywania i sporządzania czynności mogą być przechowywane przez okres 10 lat, co wynika z terminu przedawnienia roszczeń, chyba że termin ten zostanie wydłużony w oparciu o przesłanki ustawowe.
 6. Informacje stanowiące Państwa dane osobowe są przetwarzane przez notariusza w związku z istniejącymi wymogami ustawowymi. Oznacza to, że mają Państwo obowiązek podania danych osobowych niezbędnych do prawidłowego (zgodnego z prawem) wykonania czynności notarialnych. Odmowa przekazania tych informacji notariuszowi uniemożliwia przeprowadzenie czynności notarialnych. Powyższe nie dotyczy numeru telefonu czy adresu email, których podanie jest dobrowolne.
 7. Mają Państwo możliwość dostępu do informacji stanowiących Państwa dane osobowe. Możecie Państwo również dokonać ich sprostowania jeśli w chwili dokonywania czynności notarialnej były nieprawidłowe. Nie można sprostować danych, które stały się nieprawidłowe na skutek ich zmiany po sporządzeniu czynności notarialnej. Mają również Państwo prawo do przenoszenia danych, a także prawo do usunięcie danych kontaktowych takich jak numer telefonu czy adres email.
 8. Jeżeli kwestionują Państwo prawidłowość danych, dane przetwarzane są niezgodnie z prawem lub dane nie są już potrzebne notariuszowi, ale są one Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub wnieśli Państwo sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania danych tylko do samego ich przechowywania.
 9. Mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, które są przetwarzane na podstawie przesłanki niezbędności do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją (art. 21 ust. 1 RODO).
 10. Jeśli Państwa dane nie zostały przekazane notariuszowi bezpośrednio przez Państwa, to dane takie jak imię, nazwisko, imiona rodziców, adres zamieszkania, numer PESEL, NIP, adres zamieszkania, numer telefonu, adres email, numer księgi wieczystej, w której są Państwo wpisani, notariusz uzyskał od drugiej strony zawieranej umowy, albo od osoby upoważnionej przez Państwa (np. pośrednik) do przekazania danych osoby lub ze źródeł publicznie dostępnych lub dokumentów.
 11. Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych przez notariusz narusza RODO mogą Państwo zwrócić się ze skargą do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. Przetwarzanie danych przez notariusza nie odbywa się przez zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

Polityka prywatności

Dla Państwa wygody serwis używa plików cookies (ciasteczka) m.in. po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników, by mogli się Państwo zalogować lub w celach statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty.

Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Państwa o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzadzacie się Państwo na ich wykorzystywanie.

Można jednak zdecydować, że nie chcecie Państwo, by pliki te były przechowywane (lub je usunąć – wszystkie lub tylko niektóre). Decydujące są ustawienia przeglądarki.

*w przeglądarce Firefox: Opcje > Prywatność.
*w przeglądarce Chrome: Ustawienia > Ustawienia zaawansowane > Prywatność > Ustawienia treści
*w przeglądarce Internet Explorer: Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność (wybór różnych poziomów ochrony) > Zaawansowane (ręczne dostosowanie obsługi plików cookies).
*w przeglądarce Opera: Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka